ČAJOVNA POD POKLIČKOU

Návštěvní řád

VŠECHNY OSOBY (I RODIČE S DĚTMI), KTERÉ SE POHYBUJÍ A VYUŽÍVAJÍ PROSTOR ČAJOVNY, JSOU POVINNI SE ŘÍDIT NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM.

I. Obecná ustanovení  

 1. Tento návštěvní řád upravuje provoz a podmínky chování všech návštěvníků vstupujících do prostor Čajovny pod pokličkou, Krasická 59, 796 01 Prostějov (dále jen „čajovna“).
 2. Všichni návštěvníci vstupem do prostor čajovny vyjadřují svůj souhlas být vázáni podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.
 3. Provozní doba čajovny je pondělí zavřeno, úterý, pátek, sobota, neděle od 14:00 do 22:00 hod., čtvrtek je zavřeno z důvodu cvičení.
 4. Čajovna si vyhrazuje právo změny provozní doby, na tyto změny předem upozorní.
 5. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů obsluhujícího personálu.
 6. V případě jakýchkoliv dotazů se nebojte obrátit na obsluhující personál, který Vám rád pomůže.

II. Zákazy

 1. Do prostor čajovny je zakázán pohyb všech osob ve znečištěné venkovní obuvi. Na podium lze vstoupit pouze v ponožkách, popř. papučích.
 2. Do prostor čajovny mají přísný zákaz vstupu dospělý či děti s akutně probíhající infekční chorobou, vč. rýmy, průjmu apod.
 3. Do prostor čajovny je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména zvířat, dráždivých chemických látek, pyrotechniky, zbraní.
 4. V čajovně se nedovoluje prodávat nebo podávat alkoholické nápoje, a to i v uzavřeném balení, osobám mladším 18-ti roků, osobám, které v pochybnostech se nemohou prokázat občanským průkazem, že jsou starší 18 let, osobám podnapilým, jakož i nabízet, zprostředkovávat nebo jinak umožňovat těmto osobám požívání tabákových výrobků. Nedovoluje se prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18-ti let.
 5. Jízdní kola, kočárky ponechávejte na vstupní chodbě. Za případné škody či odcizení čajovna nenese žádnou odpovědnost.

III. Rodiče s dětmi

 1. Rodiče jsou povinni seznámit své děti s Návštěvním řádem způsobem přiměřeným věku dítěte. Všechny děti musí být doprovázeny zodpovědnou dospělou osobou, která za ně plně odpovídá po celou dobu návštěvy v čajovně.
 2. Rodič či doprovod (osoba starší 18 let.) ručí plně za dítě/děti, které v čajovně doprovází (za jeho zdraví, bezpečnost i chování vůči ostatním, stejně tak i za škodu způsobenou jiným osobám). Nenechávejte své děti v čajovně bez dozoru.
 3. Rodiče popř. zákonní zástupci dětí odpovídají za všechny škody, které dítě způsobí v době pobytu v čajovně, na zařízení, majetku, popř. jinému dítěti, či osobě a to buď v případě úmyslného poškození, anebo nedodržení návštěvního řádu. Rodiče nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na zařízení nebo jiné osobě.
 4. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení čajovny nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.
 5. Nedodržení řádu čajovny a agresivní chování dětí opravňuje personál k vykázání návštěvníka z prostor čajovny.
 6. Každý rodič doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti uklidí.

IV. Fotografování a filmování v prostorách čajovny

 1. Fotografování a pořizování videozáznamů pro soukromé účely je v prostorách čajovny povoleno. Při fotografování je zakázáno manipulovat či jinak upravovat veškerý majetek. V případě potřeby se obraťte na obsluhující personál.
 2. Fotografování a filmování pro komerční účely je zpoplatněno.
 3. Vstupem do prostor čajovny rovněž dává každý návštěvník souhlas s případným zveřejněním své fotografie pro účely propagace čajovny.

V. Odpovědnost za škody

 1. Návštěvníci jsou povinni se v prostorách čajovny pohybovat s opatrností a předcházet riziku možnosti úrazu. Případný úraz je neprodleně nutné nahlásit u obsluhujícího personálu, kde o něm učiní zápis.
 2. Nalezené předměty odevzdejte na obsluhujícímu personálu. 
 3. Čajovna neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení či nedodržování návštěvního řádu.
 4. Čajovna neodpovídá za věci volně odložené v prostorách čajovny.
 5. Za osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození nepřebírá čajovna odpovědnost za vzniklou škodu.

V. Práva čajovny

 1. Čajovna si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení uzavřít část nebo celý prostor z provozních a havarijních důvodů.
 2. Čajovna si vyhrazuje právo vykázat návštěvníka z čajovny při nevhodném chování a porušení některého ze zákazů uvedených v návštěvním řádu a to bez náhrady ceny konzumace nápojů a jídel v případě, že již byla uhrazena
 3. Čajovna si vyhrazuje právo trvale či dočasně zakázat vstup osobám, které opakovaně vyvolávají konfliktní situace v čajovně
 4. Čajovna si vyhrazuje právo na úhradu škody na vybavení čajovny při poškození či zdemolování majetku nebo vybavení je zákazník povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši dle rozsahu poškození
 5. Čajovna si vyhrazuje právo nevpustit do čajovny návštěvníka nevhodně oblečeného (oděv znečištěný, roztrhaný, zapáchající apod.), podnapilého, pod vlivem drog či jiných návykových látek

VI. Jednání proti předpisům

 1. Návštěvníci, kteří porušují ustanovení návštěvního řádu, mohou být z prostor čajovny vykázáni. Za způsobené škody odpovídají návštěvníci podle platných právních předpisů.
 2. Pracovníci čajovny si mohou vyžádat asistenci policie, pokud to okolnosti nebo závažnost porušení tohoto řádu vyžaduje.
 3. S přáním, stížnostmi, připomínkami a náměty se mohou návštěvníci obrátit na vedení čajovny.

VII. Účinnost

Tento návštěvní řád je účinný od 1. 1. 2015.
Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete návštěvní řád, snahou je zajistit bezpečnost osob a dětí, udržet pořádek v čajovně, zachovat provozuschopné vybavení, aby mohlo sloužit dále a zachovat pro všechny návštěvníky příjemnou atmosféru po celou dobu pobytu v čajovně.                                                         
Návštěvní řád ke stažení zde     Dokument PDF (280kB)

aktualizováno: 01.06.2021 18:09:48